Դասընթացքին նպատակն է ուսանողներուն աւելի խոր պատկերացում տալ հայկական սփիւռքի մասին եւ անոնց հնարաւորութիւն ընձեռնել, քննական մօտեցումով մտածելու ժամանակակից սփիւռքի կեանքի հիմնական հարցերուն և խնդիրներուն մասին: Դասընթացքի մօտեցումը ընդհանրապէս բազմատեսանկիւն է, բայց մասնաւորաբար ընկերաբանական տեսանկիւնէն դիտուած:

The objective of the course is to provide the students a deeper understanding of the Armenian Diaspora and to enable them to think critically about the key questions and issues in contemporary diasporic life. The course perspective is multi-disciplinary in general and sociological in particular